Razorožitev

(odlomek iz knjige Albina Mikuliča Uporniki z razlogom)

V pokrajini Ljubljana mesto je deloval Mestni štab za TO, kateremu so bili podrejeni OŠTO Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik. V teritorialni obrambi pokrajine je bilo glede na obstoječo formacijo vključenih več kot 13.500 vojaških obveznikov v štabih in enotah. Organizirani so bili v 1., 2. in 3. brigadi TO, 1. in 2. divizionu protizračne obrambe, petih četah protispecialnega delovanja, petih diverzantskih četah, treh diverzantskih odredih, v jurišnem odredu in še v večjem številu specialističnih enot in enot prostorne strukture moči čete ali voda.

Za vse enote je bilo značilno, da so bile skladno s takratno formacijo zelo dobro oborožene, popolnjene in usposobljene. Najpomembnejše enote maneverske strukture in enote za specialne namene so bile opremljene z najsodobnejšim orožjem skladno z namenom uporabe enot. Okoli 97 odstotkov oborožitve, minsko eksplozivnih sredstev in vojaške opreme je bilo že pred razorožitvijo TO RS uskladiščenih v objektih TO, ki so bili v vojašnicah ali skladiščih JLA. Te objekte je že takrat varovala armada s svojo vojaško strukturo. Preostali del oborožitve in drugih sredstev pa je bil v skladiščih TO na civilnih lokacijah v bližini štabov TO stalne sestave. To orožje so tehnično in fizično nadzorovali pripadniki TO in slovenske milice.

Skrivno skladišče orožja in streliva v kraju Razori,zanj je skrbela Lovska družina Pugled, Moste – Polje
Skrivno skladišče orožja in streliva v vasi Topol 5, zanj sta bila odgovorna Branko Kršinar in Ciril Sušnik

Oborožitev v teh skladiščih je bila namenjena predvsem za potrebe pripadnikov stalne sestave MŠTO, podrejenih OŠTO in čet za PSD. Čete PSD smo imeli v vseh petih ljubljanskih občinah.

Vodstvo RŠTO je s posebno pozornostjo nadzorovalo postopke razorožitve v mestnem štabu za TO Ljubljana, predvsem zato, ker je Ljubljana glavno središče RS in tudi ekonomsko, kulturno, prometno, izobraževalno in vojaško središče. Orožje, ki je bilo do tedaj na lokacijah zunaj pristojnosti JLA je bilo prepeljano v skladišča TO, ki jih je fizično nadzorovala JLA. Za vse uporabnike teh sredstev je JLA odredila poostren nadzor vhoda v objekte ter prepoved izvzema oborožitve, MES in drugih vojaških sredstev brez posebnih ukazov, ki jih je dal lahko samo Hočevarjev štab TO. Pripadnikom stalne sestave ljubljanskih ŠTO sta ostala samo osebna oborožitev in zelo majhen del pehotnega orožja.

Vsi postopki razorožitve so potekali v strogi tajnosti. Nosilci naloge predaje orožja iz ŠTO pa so bili takrat izpostavljeni hudi osebni in kazenski odgovornosti ter zahtevi po popolni molčečnosti.